Šodien valdība atbalstīja 646 217 eiro piešķiršanu Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, lai nomaksātu no VSIA “Latvijas Televīzija” (LTV) piedzīto atlīdzību strīdā ar Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA) par autortiesību pārkāpumu.

Pēc Kultūras ministrijas paustā, ja papildu finanšu līdzekļi LTV netiktu piešķirti, televīzijai būtu jāizlieto citiem mērķiem 2017.gada budžetā paredzētais finansējums, proti, būtu jālemj par vairāku raidījumu veidošanas un pārraidīšanas atsaukšanu vai izbeigšanu.

AT Civillietu departaments 3.martā, rīcības sēdē izskatot LTV kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas 2015.gada 3.decembra spriedumu, atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību lietā. AT tiesnešu kolēģijai nebija acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā.

Līdz ar to lietā stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru daļēji apmierināta AKKA/LAA prasība un LTV pretprasība. AT Civillietu tiesu palāta 2015.gada 3.decembrī ar spriedumu noteica, ka AKKA/LAA un LTV noslēgtā licences līguma konkrētā punktā paredzamais atlīdzības lielums 2005. un 2006.gadā ir 2% no licences līgumā definētajiem ieņēmumiem un 2007. un 2008.gadā – 1,5% no licences līgumā definētajiem ieņēmumiem. Tiesa piedzina no LTV par labu AKKA/LAA atlīdzību par laiku no 2005.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim 637 836 eiro apmērā, tiesas izdevumus valsts nodevas nomaksai 1865 eiro apmērā un ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai 5030 eiro apmērā.

Kā ziņots, šajā lietā AKKA/LAA no LTV vēlējās piedzīt kompensāciju pēc tiesas ieskata par autortiesību pārkāpumu par laiku no 2005.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 28.februārim 1 142 946 latu (1 626 265,64 eiro) apmērā un zaudējumu atlīdzību par laiku no 2007.gada 1.marta līdz 2008.gada 31.decembrim 1 529 422 latu (2 176 171,45 eiro) apmērā.

Kā izriet no prasības pieteikuma, starp pusēm 2001.gada martā tika noslēgts licences līgums, ar kuru LTV tika piešķirtas tiesības izmantot AKKA/LAA pārstāvēto autoru muzikālos darbus pārraidīšanai ētera programmās 2001.gada garumā, tomēr pēc līguma beigšanās LTV nenoslēdza jaunu, bet tik un tā turpinājusi izmantot muzikālos darbus.

Savukārt 2004.gada beigās puses noslēdza izlīgumu, saskaņā ar kuru atbildētāja par darbu izmantošanu 2004.gadā samaksāja 74 424 latus (105 895,8 eiro), vēlāk par darbu izmantošanu 2005.gadā LTV samaksāja daļēju atlīdzību 79 857 latus (113 626,27 eiro). 2007.gada 15.maijā puses noslēdza līgumu, saskaņā ar kuru atbildētāja par darbu izmantošanu 2006.gadā samaksāja daļēju atlīdzību – 95 000 latu (135 172,82 eiro). 2008.gada martā puses noslēdza līgumu, saskaņā ar kuru atbildētāja par darbu izmantošanu 2007.gadā samaksāja daļēju atlīdzību 114 000 latu (162 207,39 eiro) apmērā.

Atbilstoši Autortiesību likumam par autoratlīdzības lielumu, maksāšanas kārtību un citiem noteikumiem, ar kādiem izdod licences un iekasē paredzēto atlīdzību, AKKA/LAA vienojas ar darbu izmantotājiem. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visām raidorganizācijām, AKKA/LAA nosaka attiecīgus tarifus. Atbilstoši tiem atbildētājai par laiku līdz 2007.gada jūlijam būtu bijusi jāmaksā autoratlīdzība 5,5% apmērā no tās gada ieņēmumiem, ievērojot muzikālo darbu izmantojuma īpatsvaru tās programmās 30%-40% apmērā. Vēlāk tarifi samazinājās līdz 1,5%-2%.

LTV iepriekš norādīja, ka kopš 2005.gada sākumā muzikāli darbi tika raidīti bez licences līguma AKKA/LAA vainas dēļ. Pušu sarakste apliecina, ka atbildētāja vairākkārt izrādīja vēlēšanos noslēgt licences līgumu un vienoties ar prasītāju par samērīgu un ekonomiski pamatotu atlīdzības apmēru, jo vispārējā licence ir būtisks pamatnosacījums atbildētājas komercdarbības veikšanai. Tomēr atbildētājas mēģinājumi beidzās bez rezultātiem, jo prasītāja uzskatīja, ka tās faktiskais monopolstāvoklis ļauj vienpusēji noteikt tarifus.

Saistītās tēmas: AKKA/LAAAtlīdzībaLTVstrīds

youtube icon
Abonēt youtube