Lietošanas noteikumi:

Portālā publicētā informācija un audio-vizuālie materiāli jebkurai fiziskai un juridiskai personai ir pieejami bez maksas, bet jebkuri Portāla pārvaldnieka sniegtie tehniskie, specifiskie vai cita veida pakalpojumi, kā arī partneru (reklāmu materiālu) piedāvātie pakalpojumi, kas tiek izplatīti Portālā, var tikt sniegti par samaksu.

Portāla lietotājs, veicot jebkāda veida informācijas, tai skaitā komentāru izvietošanu, bez atlīdzības piešķir licences tiesības Portāla pārvaldniekam, Latvijas teritorijā un ārpus tās robežām, neierobežotu laika periodu atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot un izplatīt, publiski padarīt pieejamu Portāla lietotāja publicēto informāciju un audio-vizuālos materiālus.

Portāla lietotājs apliecina un garantē, ka tam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai izsniegtu augstāk minēto licenci.

Portāla lietotājs piekrīt, ka Portāla pārvaldniekam ir tiesības rediģēt, mainīt, pārstrādāt un publicēt Portāla lietotāja publicēto informāciju bez īpašas atļaujas saņemšanas no Portāla lietotāja.

Portālā aizliegts publicēt jebkāda veida informāciju un materiālus, kas aizskar personas godu, cieņu, fiziskās personas datu aizsardzību, aicina uz vardarbību, vai citu normatīvajos aktos aizliegtu rīcību.

Portālu un tajā publicēto aizliegts izmantot jebkāda veida pretlikumīgiem mērķiem, kuri aizliegti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Portālā aizliegts publicēt jebkāda veida informāciju, kuras publiskošana aizskar vai var aizskart citu personu agrāk iegūtas intelektuālā īpašuma tiesības.

Aizliegts pārpublicēt Portālā publicētos materiālus (jebkāda veida rakstus un informāciju, kā arī audio-vizuālos materiālus) bez Portāla pārvaldnieka rakstiskas piekrišanas.

Portāla lietotājam ir pienākums ievērot šos noteikumus. Ja Portāla lietotājs neievēro šos noteikumus, tad viņš ir saucams pie civiltiesiskās, administratīvās un kriminālās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Portāla pārvaldniekam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju Portālam un dzēst lietotāja izvietoto informāciju.

 

Komentāri:

Portāls nav atbildīgs par Portāla lietotāju publicēto komentāru saturu. Portāls patur tiesības komentārus rediģēt un/ vai dzēst  bez brīdinājuma šādos gadījumos:

  • Komentāri neatbilst sabiedrībā pieņemtajām ētikas normām;
  • Komentāri tiek publiskoti ar svešas personas vārdu;
  • Komentāri pārkāpj autortiesību, fizisko personu datu aizsardzības vai citu normatīvo aktu nosacījumus;
  • Komentāri satur ar Portāla redakciju nesaskaņotu reklāmu;
  • Komentāri ir personas godu un cieņu aizskaroši;
  • Komentāri ir vardarbību, naidu, cietsirdību un citu nelikumīgu darbību veicinoši;

 

Lūdzu, esiet pieklājīgi, ievērojiet savstarpēju cieņu un Portāla noteikumus!

youtube icon
Abonēt youtube