Foto: Unplash.com

No nākamā mācību gada plānots palielināt valsts pārbaudījumu minimālo procentu slieksni. Paredzēts, ka palielināšana notiks pakāpeniski, katru gadu minimālo procentu slieksni palielinot par 5%, Rīta kafija uzzināja Izglītības un zinātnes ministrijā.

Šā gada vidējās izglītības programmu absolventi atestātu vēl varēs iegūt, ja centralizētajā eksāmenā saņemts 5% vērtējums, bet nākamajā gadā būs jāiegūst 10%, 2023./2024. mācību gadā – 15%, savukārt 2024./2025. mācību gadā – 20%.

“Līdz šim spēkā esošais regulējums pieļāva situāciju, ka eksāmena rezultāts nav iegūts, ja skolēns nav izpildījis nevienu uzdevumu vai iegūtais rezultāts ir mazāks nekā 5%, un tas  nekādi nemudina uzrādīt pēc iespējas augstākus rādītājus. Sagatavotās izmaiņas ir nepieciešamas, jo tās ļaus sasniegt gan augstākus rezultātus mācībās, gan veicinās jauniešu motivāciju un katra personīgo atbildību par rezultātu. Eksāmenu sliekšņa paaugstināšana palīdzēs nodrošināt pamatprasmju un pamatzināšanu apguvi pietiekamā līmenī,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Jaunā norma stāsies spēkā līdz ar kompetencēs balstīta izglītības standarta  un valsts pārbaudes darba (vispārīgā, optimālā vai augstākā mācību satura apguves līmenī) ieviešanu.

Lai mazinātu to skolēnu skaitu, kas valsts pārbaudes darbos iegūst zemu vērtējumu, tiks organizēts metodiskais atbalsts pedagogiem, izstrādāti vērtēšanas kritēriji un detalizētas valsts pārbaudes darbu programmas, kurās būs publicētas valsts pārbaudes darbos pārbaudāmās zināšanas, prasmes.

Izglītības un zinātnes ministrija jau šobrīd nodrošina vismaz divu atbalsta programmu pieejamību izglītības iestādēs – individuālo konsultāciju nodrošinājumu projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests) un mācīšanās grupu organizēšanu mācību priekšmetu apguvei pēc stundām 5.-12. klašu skolēniem projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projektu īsteno Valsts izglītības satura centrs). Abas programmas tiks īstenotas līdz 2022./2023.mācību gada beigām, ļaujot skolām īstenot atbalsta pasākumus, ņemot vērā apzinātās izglītojamo vajadzības.

Grozījumi 2019.gada 3.septembra noteikumos Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” otrdien, 2022. gada 17. maijā, apstiprināti valdībā.

youtube icon
Abonēt youtube