Foto: Pixabay

Brūnie lāči (Ursus arctos) visā Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā, ir aizsargājami dzīvnieki. Savulaik no Latvijas izzuduši, taču pēdējos gados mērķtiecīgu un zinātniski pamatotu lēmumu un rīcības rezultātā  lāču populācija stabili atjaunojas, sasniedzot 60-70 īpatņu skaitu. Nesen medijos izskanējušais gadījums ar lācenes uzmodināšanu no ziemas guļas, liekot tai pamest migu ar lācēniem, ir skumjš, taču no sugas populācijas viedokļa nav vērtējams kā kritisks, informē Dabas aizsardzības pārvalde (DAP).

Sociālajos tīklos plaši izskanējis gadījums, kad šā gada 4. februārī Limbažu pusē saimnieciskās darbības vai medību dēļ mežā iztraucēta lācene pametusi migu ar trīs lācēniem.

Pēc informācijas izskanēšanas sociālajos medijos Dabas aizsardzības pārvalde ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu, lai vērtētu apzinātu aizsargājamās sugas traucēšanu. Pašlaik tiek gaidīti visi nepieciešamie paskaidrojumi no situācijā iesaistītajiem, un lieta vēl ir izskatīšanas procesā.

Meža kopšanas darbi migas apkārtnē uzreiz pēc migas atklāšanas tika pārtraukti. Darbu veicēji operatīvi rīkojās, lai novērstu turpmāku līdzīgu situāciju atkārtošanos un papildu traucējumus konkrētajai lāču ģimenei. Apsekojot kvartāla ārējo robežu, promejoša lāča pēdas nebija konstatētas, viešot cerību, ka lāču mamma uzturas migas tuvumā vai pat tajā jau ir atgriezusies, informē DAP.

Lāči ir visnesabiedriskākie plēsēji. Tie dzīvo vientuļi, komunicējot savā starpā, vien atstāj aiz sevis teritorijas iezīmēšanas liecības. Izņēmums ir pārošanās un mazuļu audzināšanas laiks. Pieauguša lāču tēviņa individuālā teritorija variē robežās no 500 līdz 1 300 km2, atsevišķos gadījumos sasniedzot pat 4 000 km2. Mātīšu teritorijas ir mazākas – no 130 līdz 780 km2. Turklāt lāči ir klejotāji – tie maina gan dzīves, gan migas vietu. Vērtējot lāčiem nepieciešamo dzīves telpu, aktīvo pārvietošanos un vientuļnieka dzīvi, Latvijā nav iespējams izveidot šīs sugas aizsardzībai atsevišķu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju ar nemainīgām robežām. Esošās aizsargājamās teritorijas ar lieliem purvu un mežu masīviem, piemēram, Ziemeļu purvi, Teiču dabas rezervāts, jau daļēji nodrošina lāčiem nepieciešamo dzīves telpu. Te cilvēka klātbūtne ir ierobežota, taču dzīvnieku nevar “ierobežot” noteiktā telpā. Turklāt savvaļas dzīvnieki neievēro valstu robežas – Latvijā uzskaitīto lāču dzīves areāls var iesniegties gan Igaunijā, gan Krievijā, skaidro eksperti.

Baltoties uz Igaunijas zinātnieku un dabas aizsardzības institūciju pieredzi, lāču mātes pamestu mazuļu glābšana nav rezultatīva, jo cilvēka izbaroti lāči pēcāk nevar kļūt par pilnvērtīgiem savvaļas dzīvniekiem. Izmainītas uzvedības dēļ tie allaž atgriežas pie cilvēka barības meklējumos, apdraudot cilvēkus un to īpašumus. Šo apliecināja arī Latvijas pēdējo gadu pieredze ar diviem pusaugu lāčiem, kas izrādīja sugai netipisku uzvedību.

Savukārt lāču uzturēšana nebrīvē ir nesamērīgi dārga. Veicot detalizētus aprēķinus, lācim nepieciešamā voljera izbūve, ietverot visas drošības un labturības prasības, izmaksātu apmēram 0,5 milj. EUR, papildu tai būtu nepieciešami arī lāča uzturēšanas – ēdināšana, veterinārija, dzīvnieku kopēja darbi u.c. – izmaksas 30 gadu garumā. Tā kā lāču populācija stabili pieaug, arī Igaunijā lāči nebrīvē netiek izauklēti.

Analizējot vēsturiskos datus un latviešu folkloru, redzams, ka lācis laiku laikos ir bijusi mūsu dabas sastāvdaļa. Pret lāci izjuta bijību un cieņu. Tam nav piedēvētas vilka un lapsas negatīvās īpašības, liecinot, ka vēsturiski sabiedrība ir pratusi sadzīvot ar šī dzīvnieka klātbūtni. Ņemot vērā lāču atgriešanos Latvijas mežos, arī mūsdienu sabiedrībai būs jāiemācās ar to sadzīvot, pārņemot pieredzi no Igaunijas, kurā lāču populācija ir stabila un desmitkārt lielāka par Latvijas lāču populāciju, sasniedzot pat 1 000 īpatņu skaitu, uzsver dabas eksperti.

“Nepatiesi un sabiedrību mulsinoši ir dzīvnieku aizsardzības biedrību izteiktie apgalvojumi, ka lāču migas bija jāapseko un jāapsargā, lai šādas situācija nenotiktu. Dabā ir gan cilvēki, gan dzīvnieki, un neizbēgama ir šo abu sugu sastapšanās. Lāči savas migas gadu no gada ierīko citā vietā, nav iespējams tās iepriekš identificēt un noteikt aizsardzības zonu – lāča miga var būt gan uz valsts zemes, gan privātīpašumā, gan īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, gan ārpus tās,” skaidro pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.

Dzīvnieku aizsardzības organizācijas – “Animal Rights Association B.&T.”, “Latvijas ainavas” un “Vidzemes ķepas” – nosodījušas par Eiropas kopienas nozīmes īpaši aizsargājamo sugu pārvaldību un apsaimniekošanu atbildīgo valsts institūciju izvēlēto rīcību situācijā, kad šā gada 4.februārī Limbažu pusē saimnieciskās darbības vai medību dēļ mežā iztraucētā lācene pametusi migu ar lācēniem.

Biedrības uzsver, ka neilgā laikā šis valstī ir jau trešais ārkārtas gadījums, kurā atkārtoti pieredzam, ka atbildīgajiem dienestiem trūkst jelkāda rīcības algoritma situācijās, kad nepārdomātas un pat kaitnieciskas darbības dēļ ir galēji apdraudēti un iet bojā īpaši aizsargājamas savvaļas sugas indivīdi, šajā gadījumā – trīs lācēni. Kā varam vērot publiskajā telpā, netiek darīts nekas, lai noskaidrotu notikušā patiesos cēloņus un vaininiekus, lai arī tas būtu viens no priekšnoteikumiem iespējami plašākas sabiedrības izglītošanai un tam, ka tamlīdzīgas traģiskas situācijas neatkārtotos, norāda biedrības.

“Dabas aizsardzības institūcijas rīkojas gluži pretēji – ne tikai neiedziļinās notikušā būtībā, bet arī maldina plašāku sabiedrību. Tā brīdī, kad publiskajā telpā jau nonākusī informācija vēsta, ka ne jau saimnieciskās darbības traucējums – meža kopšanas darbi – ir iespējamais lāču mātes aizbiedēšanas cēlonis, bet gan, iespējams, dzinējmedību traucējums, tad pat nedēļu pēc notikušā sabiedrība joprojām tiek turēta neziņā gan par patieso kaitnieciskā nodarījuma izraisītāju, gan par to, vai tā dēļ nelaimē atstātiem īpaši aizsargājamas sugas dzīvnieka mazuļiem kāda valsts institūcija pievērsusi jebkādu uzmanību, vai ir uzņēmusies atbildību. Nav arī zināms, vai par mednieku skolas “Taurs” absolventa – mednieka, kurš filmējis lāču midzeni ar lācēniem, pastrādāto likumpārkāpumu ir ierosināts kāds process. Tāpat nav nekādas informācijas par atbilstošā veidā veiktiem kontroles pasākumiem, vietas monitorēšanu, tajā skaitā paredzot tās norobežošanu un aizsardzību no nevēlamas cilvēku klātbūtnes,” uzsver dabas aizsardzības biedrības.

“Pēc 2022.gada notikuma ar Gulbenes – Valkas lācēniem, kad ar Dabas aizsardzības pārvaldes lēmumu par bīstamu tika pasludināts no cilvēku kaitnieciskas rīcības cietis pusaugu lācēns un dzīvnieks tika eitanizēts, biedrība “Animal Rights Association B&T” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īpaši izveidotā darba grupā nemedījamo savvaļas dzīvnieku draudu un normatīvo trūkumu novēršanai ir neatlaidīgi aicinājusi DAP īpaši pievērsties sabiedrības izglītošanas virzienam šajā jomā, mudinot izstrādāt speciālu komunikācijas aktivitāšu plānu, kas būtu orientēts uz atsevišķām mērķgrupām. Tāpat darba grupas pārstāvji aicināja pārņemt citviet aprobētus un speciālistu atzītus ārvalstu apmācības modeļus, piesaistot atzītus lāču uzvedības ekspertus un praktiķus. Taču no DAP puses bija vērojams izpratnes trūkums par plašu sabiedrības informēšanu un izglītošanu – galveno prioritāti cilvēka un savvaļas sugu līdzāspastāvēšanas un sabiedrības drošības nodrošināšanai, kā arī nevēlēšanās ar to profesionāli nodarboties. Attiecīgi šobrīd jau pieredzam nākamo gadījumu, šoreiz ar īpaši aizsargājamas sugas mazuļu, iespējams, nolemšanu bojāejai,” norāda dabas aizsardzības organizācijas, pieprasot, lai beidzot sekotu aktīva un atbilstoša rīcība un valstī tiktu uzsākta strauja esošās dabas aizsardzības sistēmas maiņa. Pēc dabas organizāciju pārstāvju domām, “to, ka tas ir nepieciešams, pierāda arī Eiropas Komisijas pārmetumi Latvijas valstij gan par aizsargājamo savvaļas sugu ilgstošu aizsardzības mērķu nenoteikšanu aizsargājamās dabas teritorijās, gan par “Natura” teritoriju nepietiekamību un ilgstošu to patieso mērķu nenoteikšanu, gan par nesakārtotiem normatīviem un neatbilstošu Dzīvotņu direktīvas piemērošanu lielo plēsēju pārvaldībā.”

DAP eksperti vērš uzmanību, ka no ziemas guļas iztraucēta lācene, sargājot migu un mazuļus, var kļūt agresīva, tāpēc saskaņā ar vadošo ekspertu rekomendācijām līdz pat maijam konkrētajā meža apgabalā doties nav atļauts nedz mežstrādniekiem, nedz pētniekiem, nedz pārvaldes darbiniekiem vai citiem interesentiem.

Ikdienā lācis nav agresīvs, tas izvairās no sastapšanās ar cilvēku. Lai novērstu iespējamību par lāča viesošanos savā sētā, rūpīgi jāpārdomā komposta veidošanas vietas un atkritumu apsaimniekošana. Atkritumi jātur slēgtās tvertnēs, neradot situācijas, ka paši cilvēki provocē savvaļas dzīvnieku nākšanu sētās. Mežā atstāti ēdienu pārpalikumi vai lauku saimniecībās meža tuvumā regulāri kaudzēs izbērti viegli pieejami augļi un dārzeņi, var raisīt ne tikai lācim, bet arī citiem savvaļas dzīvniekiem pieradumu uztvert cilvēka sētas kā barības ieguves vietas.

Lai izvairītos no sastapšanās ar lāci: pastaigas laikā turies uz meža takām un ceļiem; ar savu uzvedību netraucē citus dabas baudītājus un meža iemītniekus, bet laiku pa laikam uzkāp kādam zaram, ierunājies vai iedziedies; rūpīgi vēro dabu sev apkārt, lai dzīvnieka klātbūtni varētu laikus pamanīt; ja mežā šķērso nepārredzamu vietu, tad pastiprināti liec manīt par savu klātbūtni.

Lasiet arī: Privātmājas teritorijā Ķekavas novadā uziet lielu daudzumu zagtu auto detaļu

Ja esi pamanījis lāci: netuvojies lācim, nemēģini to panākt vai aiztikt dzīvnieku vai tā mazuļus; iespējami ātri, bet neskrienot, dodies prom no tikšanās vietas;  negriez lācim muguru – atkāpies atmuguriski; uzvedies klusi, līdz dzīvnieks dodas savās gaitās.

Saistītās tēmas: Dabas aizsardzības pārvaldelāceneLimbaži

youtube icon
Abonēt youtube