Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) materiālo un finanšu līdzekļu inventarizācijas, prasību un saistību uzskaitījuma novērtējumu veiks SIA “Agile & Co”, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības mājaslapā.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) maijā bija izsludinājusi iepirkumu par RPIVA iekšējā audita veikšanu. Uzņēmums auditu veiks par 19 999 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa..

Iepirkumam bija pieteikušies trīs pretendenti. Kā liecina iepirkuma nolikums, darba uzdevuma izpildes termiņš ir 7.septembris.

Iepirkuma tehniskā specifikācija nosaka, ka audita darba uzdevums ir sniegt vērtējumu par akadēmijas kontroles sistēmas darbību un uzticamību, kas saistību pārņēmējiem sniegtu pietiekamu pārliecību par pārņemto vērtību piekritību attiecīgajai studiju programmai, kā arī sniegt vērtējumu par akadēmijas materiālo, finanšu līdzekļu, saistību un prasību inventarizāciju, izstrādāt metodoloģiju materiālo vērtību sadalei pēc piekritības studiju programmām un sniegt vērtējumu par noteikta posma izdevumu likumīgumu un lietderīgumu, izvērtējot to atbilstību augstskolas pamatfunkciju nodrošināšanai un to atbilstību Augstskolu likumā noteiktajam.

Darba veicējiem būs jāsagatavo vērtējums par RPIVA grāmatvedības uzskaites atbilstību normatīvo aktu prasībām, jāpārbauda RPIVA sagatavoto materiālu un finanšu līdzekļu inventarizācija uz šī gada 1.maiju, jāsagatavo saistību uzskaitījums par statusu līdz 1.maijam, sagatavojot vērtējumu, ieskaitot izsniegto garantiju, ārpusbilances saistību un nākotnes saistību līgumu, ja tādi ir, kā arī jāpārbauda RPIVA sagatavoto prasību uzskaitījums par statusu uz 1.maiju.

Tāpat audita veicējiem jāsaskaņo veids, kādā nodalāma kustamā manta un citas materiālās vērtības, finanšu līdzekļi un saistības pēc piekritības akadēmijas īstenojamām studiju programmām.

Papildu tam audita veicējiem ir jānovērtē arī RPIVA finanšu līdzekļu izlietojuma likumība, lietderība un atbilstība Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par laika posmu no 1.janvāra līdz 31.jūlijam.

Kā liecina informācija portālā “Firmas.lv”, SIA “Agile & Co” dibināts 2007.gadā un tas pieder Aigaram Stakam un Aldim Gulbim. Uzņēmums pērn apgrozījis 287 813 eiro, gadu noslēdzot ar 123 184 eiro peļņu.

Kā ziņots, valdība pēc ilgstošām diskusijām pieņēma lēmumu 1.oktobrī likvidēt RPIVA, to pievienojot LU.

Saistītās tēmas:

youtube icon
Abonēt youtube