Valsts ieņēmumu dienests (VID) vēl joprojām kavē pārmaksāto nodokļu atmaksas un nepalielina vai tikai daļēji palielina atmaksājamo summu par nodokļu maksātājam pienākošās nokavējuma naudas apmēru, teikts Valsts kontroles revīzijā par 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem.

Nepilnības saistībā ar pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) savlaicīgu atmaksu saglabājās arī 2017.gadā, secinājusi Valsts kontrole. Lai arī proporcionāli tikai 2,8% no PVN pārmaksu atmaksām, kas veiktas uz nodokļu maksātāju kontiem, iespējams, kavētas, kopējā summa, kuru nodokļu maksātāji varēja, bet laicīgi nesaņēma no VID bija būtiska – 22 165 694 eiro (ekstrapolētā vērtība), tādējādi VID nenodrošināja normatīvos noteiktās prasības.

Uz šo problēmu Valsts kontrole norādījuši arī iepriekšējos ziņojumos. VID rīcība, neievērojot normatīvos noteiktās prasības, neveicina nodokļu maksātāju godprātīgu un atbildīgu attieksmi pret nodokļu saistību izpildi, uzsver Valsts kontrole.

Kavējot pārmaksu atmaksas termiņu, VID 2017.gadā sāka palielināt atmaksājamo summu par nodokļu maksātājam pienākošās nokavējuma naudas apmēru. Tomēr VID neievēroja normatīvā akta prasības nokavējuma naudas aprēķināšanā, jo konsekventi ierēķināja vienu dienu par labu valstij un izmaksāja nodokļu maksātājam mazāku summu, nekā viņam pienākas. Līdz ar to 2017.gadā nodokļu maksātājiem izmaksāts vismaz par nokavējuma naudu 6635 eiro (ekstrapolētā vērtība) mazāk, nekā viņiem pienācās. Valsts kontrole uzsver, ka VID no nodokļu maksātājiem sagaida pilnīgu nodokļu likumu ievērošanu, taču pats, neievērojot nodokļu administrācijas pienākumus, rīkojas pretēji.

Valsts kontrole atzīmē, ka VID pēdējo gadu laikā ir veicis virkni pasākumu, lai nodokļu pārmaksu atmaksu veiktu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, tajā skaitā automatizēja iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārmaksu atmaksu procesu, un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, situācija ar IIN pārmaksu atmaksu sāk uzlaboties.

Atbilstoši 2017.gada pārskata datiem nodokļu pārmaksas 2017.gada 31.decembrī bija 336,5 miljoni eiro. 2017.gada laikā VID nodokļu maksātājiem bija atmaksājis nodokļu pārmaksas kopsummā 1,111 miljardu eiro apmērā, tostarp uz nodokļu maksātāju kontu 912,3 miljonus eiro, no tā PVN – 772,4 miljonus eiro, IIN – 116,9 miljonus eiro, uzņēmuma ienākuma nodokli (UIN) – 19,6 miljonus eiro.

Revīzijā, statistiski izvēloties 70 darījumu izlasi no PVN kontiem 2017.gadā uz nodokļu maksātāju kontiem izskaitītajām summām, konstatēts, ka diviem nodokļu maksātājiem jeb 2,8% no statistiskajā izlasē pārbaudītajiem darījumiem pārmaksātā PVN atmaksa nav veikta noteiktajā termiņā, kavējot vienu dienu un laikā neatmaksājot 15 012 eiro.

Turklāt VID no valsts budžeta atmaksājamo PVN summu nepalielināja atbilstoši noteiktajam – par trim piektdaļām no noteiktās nokavējuma naudas par katru nokavējuma dienu, tas ir – 4,5 eiro. Attiecinot jeb ekstrapolējot iegūto rezultātu par gadījumu, kurā pārmaksātā PVN summa netika atmaksāta noteiktajā termiņā, pret nodokļu maksātāju kopu, kuriem 2017.gadā no valsts budžeta PVN konta izskaitīta šī nodokļa pārmaksa uz nodokļu maksātāja kontu, summa, kas nav atmaksāta noteiktajā termiņa un ir kavēta, ir 22 165 694 eiro (ekstrapolētā vērtība) un nodokļu maksātājiem iespējamā nesamaksātā nokavējuma nauda ir 6635 eiro (ekstrapolētā vērtība).

Valsts kontrole finanšu revīzijās jau iepriekš ir konstatējusi, ka VID iekšējās kontroles trūkumu dēļ kavēja pārmaksātā PVN atmaksu. Lai gan 2016.gadā bija vērojama pozitīva tendence, jo kavētā atmaksas summa (ekstrapolētā vērtība) salīdzinājumā ar 2015.gadu samazinājās gandrīz trīs reizes, 2017.gadā situācija atkal pasliktinājās. VID kontroles nebija pietiekamas un PVN pārmaksu atmaksa nodokļu maksātājiem tika kavēta.

Revīzijā VID sniedza informāciju, ka 2017.gada martā tikusi veikta iekšējā kontrole par PVN savlaicīgu atmaksāšanu nodokļu maksātājiem, kuras laikā VID salīdzināja PVN pārmaksas pārbaudes veikšanas datumu ar pārmaksas atmaksas datumu un noskaidroja, ka 16 841 gadījumos pārmaksātā PVN atmaksa nav veikta laikā.

Tā kā viennozīmīgi visos gadījumos atmaksas summa nav kavēta, VID veica analīzi, lai noskaidrotu gadījumus, kad ir kavēta pārmaksātā PVN atmaksa. VID informēja, ka 2017.gadā pārmaksātā PVN atmaksa ir kavēta 6588 gadījumos par summu 12,8 miljonu eiro apmērā, par ko papildus aprēķināta nokavējuma nauda 7300 eiro apmērā. Aprēķinātā nokavējuma nauda norādīta nodokļu maksātāja atlikumu vēsturē kā PVN samazinājums.

VID revīzijas laikā sniegtajā skaidrojumā norāda, ka gadījumos, kad kavēts PVN atmaksas termiņš, VID nokavējuma naudu manuāli rēķina no nākamās dienas, kad VID būtu pārmaksa jāatmaksā, līdz dienai pirms atmaksas dienas. Turklāt VID, veicot iekšējo kontroli, konstatēja 2682 gadījumus, kad atmaksa veikta 11 dienā no pārmaksas apstiprināšanas dienas, par to neaprēķinot nokavējuma naudu. VID skaidroja, ka tāda esot iestādes iekšējā prakse, lai gan nevarēja pamatot šādas normatīvajiem aktiem neatbilstošas prakses piemērošanu. Tādējādi, pēc revidentu aplēsēm, nodokļu maksātāji nav saņēmuši tiem pienākošos nokavējuma naudu 1242 eiro apmērā.

Revīzijā konstatēts, ja nodokļu maksātājs kavējis budžetā maksājamā nodokļa samaksas termiņu, VID nokavējuma naudu aprēķina automātiski par visām nokavējuma dienām, arī par dienu, kad samaksa ieskaitīta valsts budžetā.

Valsts kontrole norāda, ka nokavējuma nauda būtu jāpiemēro vienādi gan tad, kad kavē nodokļu maksātājs, gan tad, kad kavē VID. Gadījumos, kad VID, veicot atmaksu, kavē termiņu, tas konsekventi ierēķina vienu dienu par labu valstij.

Revīzijā teikts, ka VID pēdējo gadu laikā ir veicis virkni pasākumu nodokļu pārmaksu atmaksāšanas procesa efektivizēšanai, tostarp automatizējis IIN pārmaksu atmaksu procesu. Ņemot vērā, ka no 2017.gadā atmaksātajām summām IIN atmaksas ir būtiskas pēc vērtības un pagājušā gada revīzijā konstatētas kļūdas, kas veido 10% no atmaksājamās IIN kopsummas, pārbaudes veiktas arī šogad.

Revīzijā, statistiski izvēloties 10 darījumu izlasi no IIN konta uz nodokļu maksātāja kontu 2017.gadā izskaitītajām summām, konstatēts, ka vienam nodokļu maksātājam (10% no statistiskajā izlasē pārbaudītajiem darījumiem) pārmaksātā IIN (414 eiro) atmaksa veikta nepilnā apmērā, tas ir, par 30 eiro mazāk. Analizējot šo gadījumu, konstatēts, ka VID nodokļu maksātāja iesniegtajā deklarācijā nebija pamanījis neprecizitātes, līdz ar to nebija izlabojis maksātāja pieļautās kļūdas.

Attiecinot jeb ekstrapolējot iegūto rezultātu pret visiem darījumiem, kad pārmaksātā IIN summa netika atmaksāta savlaicīgi, konstatēts, ka summa, kas nav atmaksāta laikā, ir 0,91 miljons eiro un nodokļu maksātājiem iespējamā nesamaksātā nokavējuma nauda ir 0,07 miljoni eiro.

Lai nodrošinātu nodokļu maksātājam pienākošās kavējuma naudas pareizu aprēķināšanu, Valsts kontrole iesaka VID pilnveidot iekšējās procedūras IIN un PVN pārmaksu atmaksu kontrolei, tostarp definējot pārmaksu atmaksas dienu.

Ziņas avots: LETA.

Saistītās tēmas: Valsts kontroleVID

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube