“Esam noteikuši galvenos virzienus, kādos jāuzsāk ekonomikas atveseļošana, lai Latvijas uzņēmumi būtu eksportspējīgāki un konkurētspējīgāki,” uzsver Latvijas Darba devēju konfederācija ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Turpinot viņa saka: “Lai ekonomika atgrieztos pirmskrīzes līmenī un sasniegtu pat augstākus rādītājus, jābūt pārliecībai un skaidram rīcības plānam par turpmāko. Esam ieguldījuši apjomīgu darbu stratēģijas sagatavošanā, tagad svarīgākais to arī īstenot.”

Jānorāda, ka LDDK atbalsta valdības sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu “Stratēģija Latvijai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai”, kura izstrādē kopš aprīļa sākuma LDDK ir aktīvi piedalījusies.

Stratēģija sastāv no trīs posmiem – tautsaimniecības stabilizācijas, kura ietver pagaidu pasākumus nodarbinātības un uzņēmējdarbības uzlabošanai, vīrusa izplatības ierobežošanai; pārorientācijas, kurā uzsvars ir uz inovācijām, digitālo transformāciju un mūžizglītību, mērķtiecīgi pielāgojot valsts atbalsta mehānismus un izaugsmes, kurā iekļauti vidēja termiņa atbalsta pasākumi tautsaimniecības transformācijai.

Konfederācijā norāda, ka tautsaimniecības stabilizācijai būtiska nozīme ir apgrozāmo līdzekļu pieejamībai uzņēmumiem un iekšējā tirgus aktivizēšana, kā arī uzņēmumu izmaksu samazināšana krīzes apstākļos.

Latvijas ekonomikas izaugsmei svarīgi nodrošināt atbalstu uzņēmējiem preču un pakalpojumu eksporta attīstībā, nodrošinot automatizāciju un digitālo transformāciju, kā arī atbalstu uzņēmumu izaugsmei un strauji augošām nozarēm un ekosistēmām. Tāpat jau šobrīd jāīsteno tāda nodarbinātības politika, kas nodrošinātu darbaspēka pārkvalifikācijas un dažādus prasmju pilnveides pasākumus, ņemot vērā darba tirgus pieprasījumu.

LDDK ieskatā visi ar stratēģijas ieviešanu saistītie izdevumi ir finansējums uz aizņemtas naudas rēķina, tāpēc ļoti svarīgi ievērot projektu izvērtēšanas kritērijus, kuri izstrādāti pēc labākās starptautiskās prakses.

Stratēģijas rezultātā jānotiek pārejai uz ekonomiku ar lielāku eksporta īpatsvaru, augstāku pievienoto vērtību, tostarp, ražojot preces un pakalpojumus ar augstāku sarežģītības līmeni. Būtiski ir saglabāt stratēģijā paredzētos vadības līmeņus – vadības grupu, kurā iesaistīti nozaru līderi un kas nodrošina stratēģijas uzraudzību.

Foto: Flickr

youtube icon
Abonēt youtube