Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) atgādina, ka ikvienai valsts amatpersonai ir saistoši likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (IKNL) un citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi, aizliegumi un pienākumi. Ja valsts amatpersonas savā darbībā pieļauj pretlikumības, KNAB šīs personas var ne tikai saukt pie atbildības, bet arī uzlikt pienākumu atlīdzināt valsts vai pašvaldības budžetam radītos zaudējumus.

KNAB norāda, ja valsts amatpersona, pārkāpjot IKNL noteiktos amatu savienošanas un ienākumu gūšanas ierobežojumus, kā arī neievērojot komercdarbības ierobežojumus vai atrodoties interešu konfliktā, no tā guvusi ienākumus, amatpersonai ir pienākums atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus, kas ir līdzvērtīgi gūto ienākumu apmēram.

To apstiprina arī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta š.g. 4.augusta lēmums, ar kuru atstāts spēkā KNAB 2017.gadā uzliktais pienākums Mārtiņam Gunāram Bauzem-Krastiņam, kas lēmuma pieņemšanas brīdī ieņēma Garkalnes novada domes priekšsēdētāja amatu, atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus 12 673,62 eiro apmērā. KNAB konstatēja, ka amatpersona prettiesiski sev apstiprināja piemaksas 50% apmērā no mēnešalgas vairāk nekā gadu ilgā periodā – no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 31.oktobrim.

KNAB vērš uzmanību, ka amatpersonām aizliegts sagatavot vai izdot administratīvos aktus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona ir personiski vai mantiski ieinteresēta, t.sk. vienpersoniski lemt par piemaksas piešķiršanu sev. Lai izvairītos no interešu konflikta un novērstu riskus nepamatotam valsts budžeta izlietojumam, lēmumi par piemaksu vai prēmiju piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājam ir jāpieņem citai, augstākstāvošai amatpersonai vai koleģiālai institūcijai, piemēram, domes deputātiem.

Tāpat KNAB atgādina, ka pašvaldības domes priekšsēdētājam piešķirtās piemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt 30% no mēnešalgas, kas pastiprina bijušā Garkalnes novada domes priekšsēdētāja prettiesisko rīcību.

KNAB norāda, ka spriedums nav pārsūdzams un bijušais Garkalnes novada domes priekšsēdētājs š.g. 13.augustā ir atlīdzinājis valstij radītos zaudējumus 12 763,62 eiro apmērā, veicot iemaksu Valsts kases kontā.

Foto:  Unplash.com

youtube icon
Abonēt youtube