Foto: Unplash.com

Lai Covid-19 izplatības apstākļos epidemioloģiski droši sāktu un turpinātu klātienes izglītības procesu, 2021./2022. mācību gadā izglītības iestādēm nepieciešami vairāk nekā 3 miljoni sejas masku. 31.augustā valdība izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu  “Par daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegādi izglītības iestādēm” un uzdeva Aizsardzības ministrijai veikt mutes un deguna aizsegu iegādi.

Ņemot vērā pašvaldību sniegto informāciju par to rīcībā esošajām mutes un deguna aizsegu rezervēm, kā arī ievērojot valsts rezerves, kas atrodas Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centrā, IZM aprēķinājusi, ka ar esošajām rezervēm izglītības iestādēm pietiek līdz 2021.gada 18.oktobrim.

Lai nodrošinātu steidzamu mutes un deguna aizsegu rezervju papildināšanu, Aizsardzības ministrijai iespējami īsākā laikā nepieciešams veikt mutes un deguna aizsegu iegādi. Kopējais nepieciešamais finansējums šim mērķim veido vairāk nekā 4,5 milj. eiro.

Izglītības un zinātnes ministrija jau informējusi, ka jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību, sejas masku lietošanu. 

Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem. Sejas maskas nelieto arī sportisti sporta treniņu (nodarbību) laikā, sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā, kā arī atbilstoši mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikai.

Mutes un deguna aizsegus mācību telpā nelieto 1.-3.klašu skolēni, bet viņiem maskas jālieto, atrodoties koplietošanas telpās, piemēram, skolas gaitenī.  Šāds izņēmums noteikts, jo jaunākā vecuma skolēni vēl tikai mācās mācīties, tostarp apgūst lasītprasmi un attīsta komunikācijas prasmes, savukārt, mutes un deguna aizsegu lietošana var to apgrūtināt. Izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, nepieciešamības gadījumā pieņem ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par masku lietošanu minētajās klasēs.

Mutes un deguna aizsegus mācību telpā var nelietot arī skolēni, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Sejas maskas gan mācību procesa laikā, gan ārpus tā var nelietot pedagogi ar derīgu sertifikātu.

Vienlaikus izglītības iestādei ir jāparedz, kā visi skolēni tiek regulāri informēti par masku lietošanu un higiēnas prasību ievērošanu, jo izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, var pieņemt pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu visiem izglītojamiem.

Valdībā izskatītais informatīvais ziņojums “Par daudzreiz lietojamo mutes un deguna aizsegu iegādi izglītības iestādēm” pieejams MK tīmekļvietnē.

Saistītās tēmas: mutes un deguna aizsegs

youtube icon
Abonēt youtube