Izglītības iestādes vadītājs būs tiesīgs izvērtēt kopējo situāciju savā izglītības iestādē kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē pamata un vidējās izglītības pakāpē, un nepieciešamības gadījumā pieņemt lēmumu par attālinātām mācībām visā izglītības iestādē, lēma valdība.

Šis lēmums būs jāsaskaņo ar izglītības iestādes dibinātāju. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas 2022.gada 25.janvārī apstiprināti valdībā.

Šobrīd turpinās straujš Covid-19 saslimšanas gadījumu pieaugums saistībā ar jaunā SARS-CoV-2 paveida Omikrona izplatību, un arī izglītības iestādēm ir ļoti sarežģīti organizēt kvalitatīvu mācību procesu klātienē. Līdz šim skolas direktors varēja pieņemt lēmumu par atsevišķu klašu/grupu došanos attālinātajās mācībās, izvērtējot mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību, mājas karantīnā esošos skolēnu un konkrēta mācību priekšmeta pedagogu skaitu.

Tagad skolas direktoram dotas tiesības izvērtēt izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē kopumā, nepieciešamības gadījumā pieņemot ar izglītības iestādes dibinātāju saskaņotu lēmumu par attālinātām mācībām, tostarp izglītības iestādei kopumā. Jāņem vērā arī tas, ka situācija dažādos reģionos un skolās var ievērojami atšķirties, tāpēc skolu ar to dibinātājiem saskaņotie lēmumi būs atbilstošākais risinājums katrai konkrētajai situācijai.

Tāpat precizēti noteikumi, kā skolēni var atgriezties klātienes mācībās pēc noteiktās mājas karantīnas. Izglītojamais, kurš noteikts kā kontaktpersona, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos klātienes izglītības procesā pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

• pagājušas ne mazāk kā 10 dienas;

• izglītības iestādes, kurā tiek veikts izglītojamo rutīnas skrīninga tests atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) algoritmam, vadītāja norīkotas atbildīgās personas uzraudzībā tiek veikta skrīninga testēšana katru reizi pirms klātienes mācību dienas uzsākšanas septiņu kalendāra dienu laikā.

Tāpat jāatgādina, ka izglītojamais mājas karantīnu var noslēgt pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs. Atgriežoties skolā nav nepieciešama ārsta izziņa.

Vienlaikus jāuzsver, ka veiktie grozījumi neparedz iespēju mājas karantīnā esošajiem pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem septiņu dienu laikā pirms katras klātienes mācību dienas uzsākšanas veikt testus, lai varētu turpināt apmeklēt izglītības iestādi klātienē, jo izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, netiek veikti rutīnas skrīninga testi atbilstoši SPKC algoritmam. Tādējādi pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem pirms atgriešanās izglītības iestādē nepieciešams ievērot mājas karantīnu ne mazāk kā 10 dienas vai veikt Covid-19 testu laboratorijā ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas un atgriezties iestādē, ja testa rezultāts ir negatīvs.

Grozījumi arī precizē studējošo iziešanu no mājas karantīnas, lai piedalītos studiju procesā klātienē – studentiem tiek piemērotas tādas pašas prasības kā darbiniekiem. Darbinieks (amatpersona), studējošais vai izglītojamā asistents, kurš noteikts kā kontaktpersona, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus vai piedalītos studiju procesā klātienē, ja līdz desmitajai dienai kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas par inficēšanos, tiek ievērots viens no šādiem Covid-19 testēšanas algoritmiem un izpildītas attiecīgas prasības:

• iespējami ātrāk pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu veic RNS vai antigēna testu un līdz negatīva testa rezultāta saņemšanai ievēro mājas karantīnu. Trešajā vai ceturtajā dienā veic atkārtotu RNS vai antigēna testu, kā arī:

• lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;

• neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un izvairās izmantot sabiedrisko transportu;

• septiņu dienu laikā kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu pirms darba dienas, maiņas sākuma vai klātienes studiju dienas veic skrīninga testēšanu darba devēja vai iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās personas uzraudzībā ar antigēna testu.

Valdības lēmums nosaka arī iestājeksāmenu organizēšanas kārtību augstskolās, nosakot, ka iestājpārbaudījumi augstskolās organizējami attālināti. Klātienē var organizēt iestājpārbaudījumu praktisko daļu, kuru nav iespējams kārtot attālināti. Klātienē jāievēro šādi nosacījumi:

• dalība ar vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu vai uzrādot sertifikātu par pēdējo 48 stundu laikā veiktu RNS testu;

• eksāmena laikā lieto FFP2 respiratoru (gan norises telpā, gan ārpus tās);

• vienai personai ne mazāk kā 3m2 no publiski pieejamās telpu platības;

• tiek nodrošināta telpu ventilācija, lai CO2 līmenis nepārsniegtu 1 000 ppm un iespēju robežās jānodrošina regulāra gaisa kvalitātes kontrole.

Ja Covid-19 infekcijas dēļ persona atrodas mājas karantīnā vai izolācijā, augstskolai jānodrošina iespēja šiem cilvēkiem kārtot iestājpārbaudījumu papildtermiņā.

Ar valdībā apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” var iepazīties MK mājaslapā.

youtube icon
Abonēt youtube