Ministru kabinets šā gada 24.janvāra sēdē apstiprināja grozījumus ēku būvnoteikumos, kuri nosaka Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību būvniecības procesu ārvalstīs, atvieglo būvniecības kārtību nelielu būvdarbu gadījumos, kā arī precizē praksē konstatētās nepilnības.

MK noteikumos iekļauti papildu gadījumi, kādos nav nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija. Piemēram, mainot ēkas ārdurvis (līdzīgi, kā to var veikt ar logiem), atjaunojot ārējās kāpnes un lieveņus, krāsojot fasādes apdari un jumta iesegumu (ja saskaņā ar pašvaldības apbūves noteikumiem saskaņota krāsu pase būvvaldē), atjaunojot jumta iesegumu pirmās grupas ēkai vai otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamajai ēkai, tās palīgēkai vai lauku saimniecībai, šādiem būvdarbiem nebūs nepieciešams atsevišķs saskaņojums no būvvaldes.

Tāpat precizēts regulējums attiecībā uz sezonas ēkām, nosakot kritērijus, kādos gadījumos sezonas ēkas būvniecību var veikt bez būvniecības ieceres dokumentācijas (pirmās un otrās grupas vienstāva sezonas ēkas bez pamatiem (piemēram, siltumnīca, nojume, paviljons) ārpus publiskās ārtelpas), un kādos gadījumos (vienstāva ēkas ar/bez pamatiem publiskā ārtelpā, kas atbilst otrās un trešās grupas ēku kritērijiem) nepieciešams saskaņojums ar būvvaldi, iesniedzot paskaidrojuma rakstu, kā arī par būvdarbu pabeigšanu jāpaziņo būvvaldei.

Vienlaikus mainīti atsevišķu lēmumu pieņemšanas termiņi no 14 dienām uz 10 darbdienām, kā arī mainīts vienkāršotu atjaunošanas darbu un vienkāršotas fasādes darbu pieņemšanas termiņš otrās un trešās grupas ēkām – uz 10 darbdienām un pagarināts vienkāršotas fasādes atjaunošanas realizācijas termiņš no 2 gadiem uz 3 gadiem.

Tāpat noteikumi paredz, ka pārstāvniecību būvniecību ārvalstīs, pēc ikreizēja Ārlietu ministrijas pieteikuma vai pamatojoties uz atbilstošu līgumu, organizē valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” un saņem atbilstošu atļauju, ja saskaņā ar uzņemošās valsts normatīvo aktu prasībām tāda ir nepieciešama.

Ņemot vērā nepieciešamību veikt Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitātes izmaiņas, grozījumi ēku būvnoteikumos stāsies spēkā ar 2017.gada 1.martu.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Saistītās tēmas: BūvniecībaKārtībaMinistru kabinetsNoteikumi

youtube icon
Abonēt youtube