Jāatsauc atmiņā 2020.gada 15.februāri, kad spēkā stājās grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, ar kuriem tika stiprināta elektroenerģijas ražotāju uzraudzība, kuri saņem valsts atbalstu obligātā iepirkuma vai garantētās maksas veidā, kā arī novērsta to pārkompensācija.

Kopš 2012.gada komersantiem vairs netiek piešķirtas jaunas tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu.

Grozījumi likumā uzdeva valdībai izstrādāt jaunā redakcijā atbalstu saņemošo elektrostaciju darbības un kontroles nosacījumus.

Grozījumu Elektroenerģijas tirgus likumā pieņemšana šā gada sākumā bija nozīmīgs pagrieziena punkts OIK sistēmas sakārtošanai, lai samazinātu elektroenerģijas izmaksas Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un valsts budžetam kopumā. Šodien valdība spēra nākamo soli, Ministru kabineta noteikumos iekļaujot normas, kas pastiprinās komersantu atbildību obligātā iepirkuma nosacījumu ievērošanā un papildinās biogāzes stacijām izvirzītos valsts atbalsta nosacījumus,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

“Līdz gada beigām Ekonomikas ministrija nāks klajā ar tālākiem normatīvo aktu papildinājumiem, tostarp izstrādās vienotā tehnoloģiskā cikla principa piemērošanas nosacījumus. Tāpat līdz gada beigām izskatīšanai valdībā iesniegsim piedāvājumu OIK apmēra samazināšanai,” turpina ministrs.

Šā gada 2.septembra Ministru kabineta sēdē apstiprināti Ekonomikas ministrijas izstrādāti Ministru kabineta noteikumi:

“Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” (kas aizstās līdzšinējos 2010.gada 16.marta noteikumus Nr.262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”),

“Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” (kas aizstās līdzšinējos 2009.gada 10.marta noteikumus Nr. 221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”).

Starp būtiskākajām izmaiņām, salīdzinājumā ar līdzšinējo regulējumu, jānorāda precizētie nosacījumi kurināmā izejvielām biogāzes ražošanai. MK noteikumos ietvertas papildu prasības biogāzes stacijām attiecībā uz atlikumproduktu, tai skaitā kūtsmēslu, izmantošanu. Tas nozīmē, ka biogāzes elektrostacijām no 2022.gada būs arvien jāmazina, piemēram, pārtikā izmantojamas lauksaimniecības produkcijas, tostarp kukurūzas, izmantošana biogāzes ražošanā.

Lai veicinātu komersantu ieinteresētību pēc iespējas ātrāk pāriet uz atlikumproduktu izmantošanu biogāzes ražošanā, noteikumos iekļauta sasaiste starp biogāzes stacijā izmantotā kurināmā veidu un obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas cenu. Ja komersants neizpildīs minimālās prasības par gada laikā izmantojamā kurināmā izejvielu sastāvu, MK noteikumi paredz obligātā iepirkuma tiesību atcelšanu.

Tāpat jaunie MK noteikumi skaidri nosaka enerģijas ražošanas efektivitātes jeb lietderīgās siltumenerģijas izmantošanas principus. Jau grozījumi likumā uzlika pienākumu komersantam nodrošināt, ka koģenerācijas stacijās un elektrostacijās saražotā siltumenerģija tiek izmantota lietderīgi, tajā skaitā to, ka lietderīgās siltumenerģijas kopējā apjomā netiek ieskaitīta tāda siltumenerģija, kas tiek izmantota pašpatēriņam1.

Līdz šim spēkā esošais normatīvais regulējums detalizētas normas attiecībā uz enerģijas ražošanas efektivitātes aprēķināšanu bija ietverts tikai MK noteikumos attiecībā uz koģenerācijas stacijām. Līdz ar šodien apstiprinātajiem MK noteikumiem tādas pašas normas tiks attiecinātas arī uz elektrostacijām, kas darbojas pēc atjaunojamās enerģijas noteikumiem; šīm elektrostacijām jaunās prasības stāsies spēkā no 2021.gada 1.janvāra.

Lietderīgas siltumenerģijas izmantošanas prasības ietekmēs vienotā tehnoloģiskā cikla principa piemērošanas nosacījumi, kurus plānots izstrādāt līdz 2021.gada 1.janvārim, kad stāsies spēkā ETL norma ar vienotā tehnoloģiskā cikla principa definīciju. Līdz ar to Ekonomikas ministrija līdz š.g. beigām izstrādās grozījumus MK noteikumos, tos papildinot ar attiecīgām tiesību normām.

Detalizēti ar valdības apstiprinātajiem MK noteikumiem var Ministru kabineta tīmekļa vietnē: – “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”, – “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”.

Foto: Unplash.com

youtube icon
Abonēt youtube